ปีที่ ๑: ๒๕๕๒-๒๕๕๓

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์‏

คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลด

รายผลเบื้องต้นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่

sum_report

ดูเพิ่มเติม

สรุปภาพรวมโครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน

ในการดำเนินโครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งนี้ในปี ๒๕๕๒ ทางศูนย์ประสารงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือบน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเชื่อมประสารความร่วมมือกับทางวัดและชุมชนรอบข้าง ในการจัดกิจกรรมเค้าดาวทางเลือกแก่ กลุ่มเยาวชนนักศึกษา กลุ่มภาคีศาสนาคนรักวัด กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผู้ที่มีความประสงค์ในการลดละเลิกอบายมุข สิ่งเสพติดมึนเมา เพื่อหันมาครองศีลห้า ตามหลักชาวพุทธในวาระปีใหม่ ชีวิตใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอยู่สี่วัดของภาคเหนือบน ในสามจังหวัด ได้แก่ ๑)วัดพระสิงค์มหาวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  ๒)วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ๓)วัดพระธาตุหิริภุญชัย จังหวัดลำพูน ๔)วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ซึ่งในแต่ละวัดมีความเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรมเค้าดาวทางเลือก เพราะมีความแตกต่างหลากหลายในการมีส่วนร่วมของทางวัด หน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชน และรวมทั้งกลุ่มเยาวชนนักศึกษาเอง

ในทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเหนือบน จึงนำเสนอภาพรวมการดำเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของการดำเนินโครงการ สวดมนต์ปีใหม่ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ จนถึงผลการดำเนินงานโดยสรุปภาพรวมในแต่ละเรื่องราว ของแต่ละวัดแต่ละพื้นที่โดยมี วัดพระสิงค์มหาวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุหริภุญชัย และวัดพระแก้ว ดังนี้

อ่านต่อ…

กิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่วัดในเขตกรุงเทพฯ‏

DSC00553

Read the rest of this entry »

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของภาคอีสานตอนบน‏

คนอีสานชวนนักดื่มสวดมนต์ข้ามปี…อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่

การสวดมนต์ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีคติความเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาอุบัติเหตุเภทภัยต่างๆ ได้ ดังมีเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลี ทำให้คนและสัตว์ตายเป็นจำนวนมาก พระอานนท์ได้ไปยังที่นั้นแล้วสวดรตนสูตร ทำให้โรคนั้นได้ระงับไป สมัยหนึ่ง ตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวร โปรดให้พระจุนทเถระสวดโพชฌังคสูตรถวายโรคก็หายไป คนทั่วไปจึงสวดมนต์ตามแนวคิดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีนี้ ขอเชิญประชาชนคนอีสานร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ สุขใจได้บุญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ การแผ่เมตตา ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2553 และร่วมสวดมนต์อธิษฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ เลิกเหล้า ทำความดีถวายในหลวงพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 20.00-01.00 น. ณ วัดใกล้บ้านทุกแห่ง Read the rest of this entry »

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภาคใต้

Untitled-1

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วัดโพธิการาม จ.ร้อยเอ็ด ภาคอีสานตอนล่าง‏

Untitled-1

ดูเพิ่มเติม (PDF)

ดูใบลงทะเบียน

สวดมนต์ปีใหม่วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี ภาคตะวันตก

Untitled-1

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภาคกลาง‏

Untitled-1

สวดมนต์ข้ามปี…ที่วัดใหญ่‏

Untitled-1