ในการดำเนินโครงการสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งนี้ในปี ๒๕๕๒ ทางศูนย์ประสารงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือบน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเชื่อมประสารความร่วมมือกับทางวัดและชุมชนรอบข้าง ในการจัดกิจกรรมเค้าดาวทางเลือกแก่ กลุ่มเยาวชนนักศึกษา กลุ่มภาคีศาสนาคนรักวัด กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผู้ที่มีความประสงค์ในการลดละเลิกอบายมุข สิ่งเสพติดมึนเมา เพื่อหันมาครองศีลห้า ตามหลักชาวพุทธในวาระปีใหม่ ชีวิตใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอยู่สี่วัดของภาคเหนือบน ในสามจังหวัด ได้แก่ ๑)วัดพระสิงค์มหาวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  ๒)วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ๓)วัดพระธาตุหิริภุญชัย จังหวัดลำพูน ๔)วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ซึ่งในแต่ละวัดมีความเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรมเค้าดาวทางเลือก เพราะมีความแตกต่างหลากหลายในการมีส่วนร่วมของทางวัด หน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชน และรวมทั้งกลุ่มเยาวชนนักศึกษาเอง

ในทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเหนือบน จึงนำเสนอภาพรวมการดำเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของการดำเนินโครงการ สวดมนต์ปีใหม่ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ จนถึงผลการดำเนินงานโดยสรุปภาพรวมในแต่ละเรื่องราว ของแต่ละวัดแต่ละพื้นที่โดยมี วัดพระสิงค์มหาวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุหริภุญชัย และวัดพระแก้ว ดังนี้

อ่านต่อ…