ประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการคึกคัก…..!!


วันที่  30 ธันวาคม  2554 อังคณา  ขาวเผือกผู้ประสานงานประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ (ระดับจังหวัด) เพื่อมอบป้ายรณรงค์สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 31ธันวาคม  2554  อังคณา  ขาวเผือกผู้ประสานงานประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ  ออกตระเวนสังเกตการณ์  บรรยากาศของงานสวดมนต์ข้ามปีวัดต่างๆ ในอำเภอพระประแดง  อำเภอเมือง  อำเภอบางพลี

พบว่าบางวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีที่จัดให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นครั้งแรก  บางวัดจัดจนเป็นงานประเพณี  สมุทรปราการ ตื่นตัวกับงานสวดมนต์ข้ามปีทั้งพระ ทั้งประชาชนและผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญ การจัดเก็บแบบสำรวจในครั้งนี้น่าจะทำให้ทิศทางนโยบายเดินหน้าได้ดีขึ้น


เครือข่ายประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบ
จังหวัดสมุทรปราการ