สวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ปี ๓

วัดชัยสามหมอ ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
วัดหนองบัวลอย ต.โคกมั่งงอย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
วัดวิเชียรธรรมาราม ต.บ้านแท่น  อ.บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ
วัดนครบาล ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
วัดป่าเรไร ต.คอนสาร  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ
วัดธาตุ ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
วัดเขต ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
วัดบ้านโนนม่วง ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
๑๐ วัดศรีมหาโพธิ์ ต. ตลาดแร้ง  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
๑๑ วัดบึงบริบูรณ์ ต.ตาเนิน  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
๑๒ วัดทรงธรรม ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
๑๓ วัดชัยภูมิวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
๑๔ วัดบูรณ์ ต.บ้านชวน  อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ
๑๕ วัดวะตะแบก ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
๑๖ วัดป่าสุทธิโกศล (ธ) ต.หนองบัวโคก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
๑๗ วัดศรีแก้งคร้อ  (ธ) ต.ช่องสามหมอ  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
๑๘ วัดชัยชุมพล  (ธ) ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ
๑๙ วัดป่าสำราญจิต  (ธ) ต.บ้านชวน  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ