สวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ ปี ๓

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดสวนดอก  พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดท่าตอน  พระอารามหลวง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์(ธ) พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๐ วัดศรีบัวเงิน ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๑๑ วัดชยาลังการ์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๑๒ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๑๓ วัดร้องวัวแดง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
๑๔ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
๑๕ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
๑๖ วัดแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
๑๗ วัดศรีชลธาร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
๑๘ วัดหนองหล่ม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
๑๙ วัดอินทาราม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
๒๐ วัดกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
๒๑ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
๒๒ วัดอรัญญวาสี ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
๒๓ วัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง
๒๔ วัดแม่อายหลวง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
๒๕ วัดหนองตอง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
๒๖ วัดน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
๒๗ วัดรังสีสุทธาราม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
๒๘ วัดโขงขาว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
๒๙ วัดพุทธนิมิต ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
๓๐ วัดอินทาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด
๓๑ วัดท่าครั่ง ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า
๓๒ วัดแสนทอง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
๓๒ วัดกู่ ตำบลช้างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
๓๓ วัดสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
๓๔ วัดเจดีย์แม่ครัว 94 หมู่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
๓๕ ธุดงคสถานล้านนา 155 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย
๓๖ วัดสันกำแพง ถนนศรีสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
๓๗ วัดป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
๓๙ วัดบ้านขุน ตำบล บ่อหลวง  อำเภอ ฮอด
๔๐ วัดศรีสุพรรณ  เลขที่ 100 ตำบลหายยา อำเภอเมือง
๔๑ วัดม่อนฤษี บ้านปากทางสามัคคี  ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ